Kluczową kwestią, w trakcie prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wystąpienie organu głównego do organów współdziałających o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Stanowisko organów w takiej sprawie może wpłynąć na decyzję organu głównego co do konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub przeprowadzenia pełnej procedury mającej na celu oddziaływanie inwestycji na środowisko. A co za tym idzie – konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności, np. procedury udziału społeczeństwa. Jednak opinie organów w tym zakresie nie są wiążące dla organu głównego. 

To organ główny podejmuje decyzję, mając jedynie do pomocy ww. opinie.

Gdy prowadzimy przedsięwzięcie z tzw. II grupy Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dotyczącej przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczących oddziaływać na środowisko, w których inwestor jest zobligowany do przedłożenia m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny organ w trybie art. 64 ust. 1 Ustawy z 3 października 2008 ...