Dzisiejsze przewidywania wskazują, że już za kilka lat ok. 10–15% kwoty budżetów miast może skupiać się w obrębie wszelkich kategorii związanych z ekologią. Wymusi to konieczność zmiany budżetów, wraz z przenoszeniem kosztów pomiędzy resortami administracji miejskiej.

Dotychczasowe wydatkowanie budżetów miast na ogólnie przyjętą kategorię „eko” przede wszystkim skupiało się na zazielenianiu miast. Tylko w nieznacznym stopniu wydatki dotyczyły innych elementów służących ochronie przyrody i środowiska. Jeszcze mniejszy udział stanowiło inwestowanie w typowe rozwiązania przeciwdziałające skutkom zmian klimatu. Wskaźniki wydatkowania na „eko” w miastach były jednocyfrowe.

Bez oderwania od przeszłości

Inwestycje kubaturowe i drogowe nadal będą najbardziej kosztochłonne, jednak ich części składowe i proporcje kosztorysowe w zdecydowany sposób zostaną zmodyfikowane. Modernizacja miast, wymiana instalacji czy nowe instalacje liniowe nadal będą stanowiły główny cel tworzenia struktur architektoniczno-urbanistycznych. Stale wzrastająca liczba ludności, w tym przewidywania dotyczące tego zagadnienia, nie będą mogły zostać bez realnych i funkcjonalnych odpowiedzi zaspakajających potrzeby funkcjonalno-bytowe. Ponadto, jak dowiedziono, większość centralnych części polskich mi...