Objęcie ochroną cennych składników środowiska przyrodniczego nie zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności za szkody wywołane przez pomniki przyrody. 

W poprzednich dwóch artykułach omówione zostały zagadnienia związane z ustanawianiem pomników przyrody na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2021 r., poz. 1098) oraz podejmowaniem działań niezbędnych do ich utrzymania we właściwym stanie. Z przeprowadzonych rozważań wynikało, że pomniki przyrody mogą być wyznaczane zarówno na gruntach prywatnych, jak i publicznych oraz że za utrzymanie ich we właściwym stanie odpowiedzialne są zarówno organy gminy właściwe do wprowadzenia tej formy ochrony przyrody, jak i właściciele nieruchomości, na których się one znajdują. 

Szkody i roszczenia

Objęcie ochroną cennych składników środowiska przyrodniczego nie zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności za szkody wywołane przez pomniki przyrody. Cenne składniki środowiska, takie jak np. drzewa, mogą stanowić również źródło zagrożeń dla osób lub wartości materialnych przebywających w ich sąsiedztwie. Należy więc się zastanowić, jakie mogą być ewentualne podstawy odpowiedzialności za powstałe szkody oraz kto będzie zobowiązany do ich naprawienia. Z reguły osoby pokrzywdzonej w związku z ...