Według danych ze Spisu Powszechnego 2021, na terenie kraju usytuowanych było ponad 15,34 mln mieszkań, z czego zamieszkanych było 13,49 mln. Oznacza to, że ok. 1,85 mln mieszkań w Polsce, tj. aż 12,1%, pozostawało niezamieszkałych. Odsetek pustych lokali w Polsce z podziałem na regiony przedstawiono na rysunku. Skrajnie odmiennie w stosunku do danych Spisu Powszechnego przedstawiają się dane Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS, opracowane na podstawie sprawozdań zarządców nieruchomości mieszkaniowych, sporządzanych co dwa lata. Według tych sprawozdań, na koniec 2020 r. w zasobach różnych właścicieli pozostawało łącznie tylko 121,4 tys. mieszkań stanowiących pustostany, z czego ok. 64 tys. stanowiły własność gmin2.

Diagnoza stanu istniejącego

Te znaczne różnice w statystyce wynikają z faktu, że Spis Powszechny obejmował wszystkie mieszkania, w tym domy jednorodzinne i małe wspólnoty mieszkaniowe. Zarządcy nieruchomości zaś wykonywali sprawozdania za wspólnoty mieszkaniowe. Bo chociaż wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, to warto dodać, że do 31 grudnia 2019 r. zarządy i zarządcy powoływani byli obowiązkowo we wspólnotach liczących więcej niż 7 lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych. Od stycznia 2020 r. stan ten uległ zmianie i dotyczy wspólnot obejmujących więcej niż 3 lokale. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przep...