W działalności produkcyjnej, ale także w innych typach działalności, powstają odpady jako produkt uboczny działalności. Dla podmiotu, który je wytworzył, nie stanowią one żadnej wartości, ale mogą służyć innemu podmiotowi, który je przetworzy. Dla wytwórcy odpadów rozwiązaniem wygodnym jest, aby nieodpłatnie odebrano od niego odpady, i nie oczekuje z tego tytułu wynagrodzenia.

Przez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, a zatem jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w zgodzie z przepisami. Nie musi on jednak samodzielnie ich transportować, zbierać ani przetwarzać.

Nieodpłatne przekazanie

Zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże w pewnych przypadkach ustawa o podatku od towarów i usług1 zrównuje nieodpłatną dostawę towarów z dostawą odpłatną, gdy następuje przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekaz...