Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pozostają poza zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych „u źródła”, obowiązani są do zawierania umów indywidualnych. Niedochowanie tego obowiązku albo zrealizowanie go w sposób wadliwy może aktualizować po stronie gminy obowiązek zapewnienia zastępczego odbioru odpadów komunalnych od wskazanej kategorii podmiotów. Sposób jego realizacji, w tym w zakresie dotyczącym aspektów zamówieniowych, wywołuje wątpliwości praktyczne.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) i przepisami odrębnymi muszą realizować poprzez zawarcie umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej przez właściwy organ wykonawczy gminy (art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.).

Obowiązek kontroli umów

Wskazana kategoria podmiotów obowiązana jest również do dokumentowania realizacji ww. obowiązku poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usłu...