Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, Polska nie ma możliwości dotrzymania terminu usunięcia materiałów zawierających azbest, ustalonego na koniec 2032 r. Po ponad 12 latach od uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” usunięto zaledwie niecałe 17% z ok. 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych.

Oczywiście, nasuwa się pytanie, ile tych wyrobów nie zostało jeszcze zinwentaryzowanych. Według oficjalnych statystyk do usunięcia pozostało jeszcze ponad 7 mln ton azbestu, co wymaga przynajmniej kolejnych 49-50 lat, licząc od planowanego terminu zakończenia Programu. 

Jeszcze sto lat z azbestem?

W skontrolowanych województwach usunięcie pozostałego azbestu wymaga od 30 do 102 lat. W skrajnym przypadku, w jednej gminie, czas niezbędny do usunięcia azbestu oszacowano na 149 lat. 

Biorąc pod uwagę tak wolne tempo unieszkodliwiania azbestu, Polska nie ma szans na dotrzymanie terminu oczyszczenia kraju z azbestu w wyznaczonym terminie. Głównymi przyczynami problemów z usuwaniem azbestu są brak odpowiednich mechanizmów finansowania procesu, nieskuteczne prawo i po prostu niechęć właścicieli budynków (zwłaszcza na terenach wiejskich). Zgodnie z przepisami, dofinansowanie z budżetu państwa obejmuje t...