Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) została przyjęta w 1991 r. w celu ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami zrzutów ścieków komunalnych. Ocena skuteczności dyrektywy (tzw. REFIT) została zakończona w 2019 r. i potwierdziła znaczne ograniczenie uwalniania zanieczyszczeń do środowiska. Według Komisji Europejskiej obecnie 98% ścieków w UE jest odpowiednio zbieranych, a 92% odpowiednio oczyszczanych, choć niektóre państwa członkowskie mają jeszcze wiele zadań w tym zakresie przed sobą.

Każdego roku na inwestycje w zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne w UE przeznacza się średnio 2 mld euro ze środków unijnych. Według Komisji Europejskiej od nowej dyrektyw oczekuje się, że jeszcze bardziej ograniczy zrzuty zanieczyszczeń ze źródeł miejskich. Ponadto musi ona być spójna z aktami prawnymi, które powstały później niż UWWTD, czyli po 1991 r. Dotyczy to wykazów substancji zanieczyszczających na mocy dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości, dyrektywy w sprawie wód podziemnych i innych aktów prawnych wynikających z ramowej dyrektywy wodnej, przyjętej w 2000 r.

Szerszy zakres dyrektywy

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wskazuje na konieczność wdrażania w&nbs...