Na samym początku bieżącego roku u legislacyjnych bram pojawiła się nowa wersja projektu ustawy nowelizującej tytułowy akt prawny. Interesujący nas projekt ma na celu przeniesienie do rodzimego porządku prawnego regulacji zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: dyrektywa 2184).

Biorąc pod uwagę fakt, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązano do dokonania transpozycji dyrektywy 2184 w ciągu 2 lat od dnia jej wejścia w życie, tj. do 12 stycznia 2023 r. (sic!), należy mieć nadzieję, iż prace związane z przyjęciem noweli, a konkretnie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (oraz niektórych innych ustaw; wersja z 27 grudnia 2022 r.), przebiegną efektywnie. Ta nadzieja wynika nie tyle z faktu, iż jesteśmy już spóźnieni (co powinno wpłynąć na jakość i tempo prac), ale oparta jest na tym, iż zakończony już został proces konsultacji publicznych i opiniowania. Co ciekawe, na 361 uwag zgłoszonych w ramach tego procesu 171 zostało całościowo bądź w części uwzględnionych i wprowadzonych do aktualnej wersji noweli.

Kolejna zmiana wieloletniego planu

Przystępując do syntetycznej prezentacji kluczowych regulacji projektu, na wstępie odnotować nale...