W wyniku wejścia w życie przepisów Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne samorządy gminne oraz branża wodociągowo-kanalizacyjna stanęły przed nowym wyzwaniem, którym jest ustalenie sposobu pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówki, do kanalizacji. Po wejściu w życie nowego Prawa wodnego uległa bowiem zmianie definicja ścieków, z której wyjęte zostały właśnie wody opadowe i roztopowe.

Dzięki temu samorządy gminne otrzymały teoretyczną możliwość ustalenia wysokości opłat za usługi odprowadzania tzw. deszczówki dzięki możliwości zakwalifikowania tego rodzaju usługi jako jednej z form gospodarki komunalnej prowadzonej przez gminę. Kwestia legalności takich działań była wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem analizy sądów administracyjnych. W listopadzie 2022 r. zapadł w tej materii przełomowy, jak się wydaje, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Próby ustanawiania opłat za deszczówkę

Po wejściu w życie nowego Prawa wodnego z początkiem 2017 r. szereg gmin podjęło uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Regulację w tym zakresie przyjęła także Rada Miejska Opola w uchwale z 29 października 2020 r. Uchwała ta, podobnie jak inne dotyczące tej problematyki, spotkała się ze ...