Utrzymanie dotychczasowego algorytmu wyznaczania poziomu recyklingu do 2024 r. pozwoli na uniknięcie straty wizerunkowej Polski w Unii Europejskiej, wynikającej z drastycznego spadku wskaźnika recyklingu z 50% do 20% w sytuacji, kiedy inne państwa pozostaną przy aktualnie obowiązującej metodzie.

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (2008/98/WE) w art. 11 ust. 2 lit. c wyznacza nowe cele środowiskowe bezpośrednio dla roku 2025 (55%) i kolejnych lat. Większość państw członkowskich prowadzi obecnie prace i dyskusje nad sposobami wyznaczania wskaźnika recyklingu. 

Prace nad harmonizacją zasad kalkulacji wskaźnika recyklingu we wszystkich krajach członkowskich jeszcze trwają, co może oznaczać zmiany w wyznaczeniu tzw. punktów pomiarowych lub obliczeniowych, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2019/1004/WE.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zabiega o pozostawienie obecnie obowiązującego sposobu obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych na lata 2021-2024. Zarząd KIGO stoi na stanowisku, że zachowanie obecnie obowiązującego sposobu obliczania poziomów recyklingu do roku 2024 umożliwi Polsce dostosowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami do osiągnięcia poziomu recyklingu w 2025 r. w wysokości 55% i jeszcze wyższych w latach następnych.

Konieczna rozbudowa infrastruktury

Dotychczasowa działalność przedsiębiorstw w branży gospodarki odpadami przystosowana jest do pozyskania i przekazania do recyklingu jak największej ilości odpadów surowcowych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – PMTS) w celu osiągnięcia odpowiednich wskaźników recyklingu, wyznaczanych według obecnie obowiązującej metodyki. Zasadnicza zmiana metody wyznaczania wskaźnika recyklingu, która ma uwzględniać różne inne strumienie odpadów komunalnych, w szczególności strumień bioodpadów komunalnych, w przypadku Polski wymagać będzie przede wszystkim zbudowania zaplecza infrastrukturalnego.

Poza koniecznością rozwoju selektywnego zbierania bioodpadów gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi staną również przed faktem poniesienia wysokich nakładów finansowych na budowę i/lub rozbudowę bądź modernizację niezbędnej infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych. Potwierdzeniem powyższych prognoz jest analiza prz...