Jedną z kluczowych, z perspektywy udzielania zamówień publicznych, zmian wprowadzonych do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) nowelizacją z 2021 r. jest modyfikacja reguł dotyczących pozostawania właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie zapewniania odbioru odpadów komunalnych przez gminę. 

Z instrumentami wyrażania oświadczeń przez właścicieli wyżej wymienionej kategorii nieruchomości powiązane zostały obowiązki informacyjne po stronie gmin, przy realizacji których rodzą się pytania i wątpliwości. 

O mechanizmie składania oświadczeń

Niezmienne pozostało to, że nieruchomości niezamieszkałe pozostają w gminnym systemie zapewniania odbioru odpadów komunalnych, o ile rada gminy podejmie odpowiednią uchwałę, na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. Względnie trwałym komponentem jest również to, że realizacja obowiązku zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych musi nastąpić poprzez udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości (art. 6c ust. 2a u.c.p.g.). 

Należy jednak przypomnieć, że już od 2019 r. podjęcie przez radę gminy ww. uchwały nie przesądza definitywnie, że każda nieruchomość niezamieszkała będzie pozostawać w gminnym systemie odbiorowym. W 2019 r. ustawodawca wprowadził instrumenty umożliwiające właścicielom ww. kategorii nieruchomości podjęcie i wyrażenie indywidualnej decyzji co do pozostania lub wystąpienia z systemu. Ze względu na dysfunkcje ustanowionego w 2019 r. mechanizmu w 2021 r. uległ on zmianie. Na przytoczoną okoliczność wskazano również w uzasadnieniu projektu nowelizacji z 2021 r.: „W art. 6c zostały zaproponowane zmiany pozwalające, w przypadku podjęcia uchwały rady gminy o objęciu nieruchomości niezamieszkałych systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez gminę, na wyłączenie się przez właściciela nieruchomości z tego systemu. Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie właściwego zaplanowania zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba podmiotów, które zostaną w systemie. (…) Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na utworzenie przez gminę stabilnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych. Należy wskazać, że zastosowanie innego rozwiązania, które pozwalałoby na dowolne przystępowanie i występowanie właścicieli ww. nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami, powodowałoby jego destabilizację, wpływając jednocześnie na zwiększenie jego kosztów” (uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1275, s. 5).

O obowiązku informacyjnym 

Z uprawnieniem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących wystąpienia albo wstąpienia do systemu zapewniającego odbiór odpadów komunalnych przez gminę (w okienkach transferowych) skorelowany został obowiązek organu wykonawczego gminy do rozpowszechniania informacji o planowanym przetargu. Zgodnie z art. 6c ust. 3c u.c.p.g., „wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na:

  • odwołanie przez właś...