Zgodnie z danymi statystycznymi z zakresu rewitalizacji, zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 r., pod względem ilościowym 61% gmin w Polsce prowadzi działania rewitalizacyjne. Co 5 mieszkaniec Polski objęty jest procesami rewitalizacji. Ale pomimo upowszechnienia się polityki rewitalizacyjnej w Polsce tylko niewielka część gmin korzysta z rozwiązań ustawy o rewitalizacji (dalej: ustawa).

Spośród funkcjonujących w samorządach lokalnych programów tylko 28% to ustawowe gminne programy rewitalizacji (GPR). Oznacza to minimalne wykorzystanie instrumentów ustawy, co objawia się małą liczbą Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce (15) oraz miejscowych planów rewitalizacji (1). Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać należy w stosunkowo trudnych narzędziach przygotowania GPR, które wymagają skomplikowanych zabiegów prawnych. Duża część gmin odkładała w czasie decyzję o opracowaniu GPR z powodu długiego (8-letniego) okresu przejściowego dla uproszczonych programów rewitalizacji (lokalnych programów rewitalizacji, LPR), koncentrując się nie tyle na onarzędziowaniu polityki rewitalizacyjnej, ile na dostępności środków unijnych.

Wspomniany okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2023 r. Po tym czasie jedyną podstawą prowadzenia działań rewitalizacyjnych będzie GPR, przygotowany zgodnie z ...