Na skutek zmian wprowadzonych w definicji ścieków Ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 2233) gminy stanęły przed poważnym dylematem odnośnie do tego, jak w obecnym stanie prawnym traktować świadczone przez nie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz czy pobierać opłaty za ich świadczenie, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie. Mimo że temat ten od początku budzi duże emocje i że od czasu wspomnianych zmian minął już określony czas, w dalszym ciągu spójne podejście w tym zakresie, również w ramach orzecznictwa, nie zostało wypracowane.

Dopiero teraz pojawiają się nowe orzeczenia, które – w naszej ocenie – rzucają nowe światło na tę kwestię. W niniejszym artykule przytaczamy najważniejsze, naszym zdaniem, poglądy wyrażone dotychczas w omawianej kwestii przez sądy, dodając do nich własny komentarz.

Odprowadzenie deszczówki zadaniem własnym gminy?

Pierwszym problemem, który pojawił się w związku z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych spod definicji ścieków, a w konsekwencji spod regulacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2020 r. poz. 2028, ze zm.), jest kwestia zakwalifikowania odprowadzania deszczówki jako zadania własnego gm...