W pozbawionych zieleni centrach miast często brakuje możliwości zagospodarowania terenu i zwiększenia powierzchni parków czy zieleńców, dlatego stan ten mogą poprawić dachy zielone, ogrody wertykalne i zielone fasady.

Z raportu ONZ „Revision of World Urbanization Prospects, 2018” wynika, że do 2050 r. ponad 65% ludzi będzie mieszkać na obszarach miejskich. Nieplanowany i szybki wzrost liczby ludności miejskiej stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ może prowadzić do braku odpowiedniej infrastruktury, zanieczyszczeń środowiska, jego degradacji i złego wykorzystania surowców. Obszary miejskie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, w tym w kwestii warunków mieszkaniowych. Urbanizacja jest powiązana z trzema filarami: rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Priorytetowym zadaniem powinno być skoncentrowanie działań na miastach w krajach słabiej rozwiniętych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla mieszkańców zarówno wiejskich, jak i miejskich. Z tego powodu władze powinny wprowadzać politykę równomiernego rozwoju oraz reguły planowania i zarządzania przestrzenią, szczególnie w kontekście migracji wiejsko-miejskiej. Problem zagęszczania miast, znany na całym świecie, możemy zaobserwować również w polskich miastach. Biorąc pod uwagę obecne tre...