Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne, aczkolwiek nieliczne, regulacje wpływające na kształt wielu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju. Wiele gmin będzie zmuszonych do znaczącej reorganizacji funkcjonujących lepiej lub gorzej rozwiązań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Skupmy się na kilku istotnych kwestiach regulowanych we wchodzących właśnie w życie przepisach uchwalonej Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r. poz. 1648).

Indywidualne rozliczanie w blokach

Ustawa wprowadziła ciekawe, sprawdzone m.in. w warunkach wielu miast niemieckich, rozwiązanie pozwalające na jednostkowe rozliczanie poszczególnych lokali w budynkach wielolokalowych. Ale pod pewnymi warunkami: właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą musi zapewnić techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Sama gmina musi przyjąć uchwałę dopuszczającą taki sposób ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznaczać to może w wielu przypadkach koniec odpowiedzialności zbiorowej – każde gospodarstwo w zabudowie wielolokalowej pł...