Zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, inwestorzy budowlani muszą przestrzegać szeregu wymagań, zanim nowo powstałe lub przebudowane obiekty zostaną oddane do użytkowania. Proces ten obejmuje nie tylko spełnienie ścisłych norm technicznych i decyzji administracyjnych, ale także przeprowadzenie kluczowej fazy zwanej rozruchem. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla inwestorów, włączając w to możliwość nałożenia kar finansowych.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska dla nowo zbudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, zgodnie z art. 76 ustawy, obejmują:

  • wprowadzenie niezbędnych środków technicznych zgodnie z przepisami lub decyzjami administracyjnymi w celu ochrony środowiska,
  • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych zgodnych z wymaganiami ustawowymi lub decyzjami administracyjnymi,
  • uzyskanie odpowiednich decyzji regulujących zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Ponadto nowo zbudowane lub przebudowywane obiekty budowlane, zespoły obiektów lub instalacje nie mogą być eksploatowane, jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia rozruchu nie spełniają standardów emisyjnych określonych przez prawo lub warunków emisji ustalonych w pozwoleniu.

Inwestor je...