Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów jest jedną z podstawowych form ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2021 r. poz. 1098). Ma ona umożliwić skuteczną ochronę najcenniejszych składników przyrody ożywionej.

Ochrona gatunkowa ma także znaczenie w przypadku ochrony zieleni. Zgodnie z postanowieniami art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W związku z tym występowanie w zadrzewieniu gatunków chronionych jest jedną z podstawowych okoliczności faktycznych, która w każdym przypadku musi zostać wyjaśniona, gdyż występowanie gatunków chronionych może rzutować na warunki określane w wydawanej decyzji administracyjnej. Dlatego też każde rozwiązanie związane z ochroną gatunkową musi stanowić przedmiot pogłębionej analizy podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni we właściwym stanie.

Możliwe odstępstwa

Oczywiście od większości ograniczeń wprowadzono możliwość zastosowania odstępstw. W przypadku ochrony gatunkowej w obecnym stanie prawnym zostały one wprowadzone w art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie ...