Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Projekt kolejnych zmian dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 29 grudnia 2020 r. (nr wykazu UD163).

31 grudnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt zmian w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361, dalej jako: u.c.p.g.).

Ogólne motywy uzasadniające podjęcie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prac nad kolejną nowelizacją u.c.p.g. są, można powiedzieć, „standardowe” dla prac legislacyjnych związanych ze zmianami w u.c.p.g. w ostatnich latach. Jako dwa główne powody uzasadniające konieczność podjęcia omawianych prac projektodawcy wskazują bowiem:

1) obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Z uwagi na objętość niniejszej rubryki nie można omówić wszystki...