Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Projekt kolejnych zmian dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 29 grudnia 2020 r. (nr wykazu UD163).

31 grudnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt zmian w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361, dalej jako: u.c.p.g.).

Ogólne motywy uzasadniające podjęcie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prac nad kolejną nowelizacją u.c.p.g. są, można powiedzieć, „standardowe” dla prac legislacyjnych związanych ze zmianami w u.c.p.g. w ostatnich latach. Jako dwa główne powody uzasadniające konieczność podjęcia omawianych prac projektodawcy wskazują bowiem:

1) obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Z uwagi na objętość niniejszej rubryki nie można omówić wszystkich zmian proponowanych w treści przedmiotowego projektu, dlatego warto skupić się na jednym obszarze, który w toku ostatnich nowelizacji u.c.p.g. wzbudził istotne kontrowersje i niezwykle ożywioną debatę zarówno w mediach branżowych, jak i podczas prac parlamentarnych.

Chodzi o kolejne zmiany dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych. Przedstawiony projekt zakłada bowiem odejście od zasady pełnej dobrowolności, wprowadzonej na mocy Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W miejsce obecnie obowiązujących rozwiązań, zakładających konieczność pisemnego wyrażenia zgody przez właściciela każdej nieruchomości niezamieszkanej na objęcie tej nieruchomości systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę oraz dopuszczających możliwość dowolnego przystępowania i występowania z systemu gminnego w każdym czasie, zaproponowane zostały bardziej „rygorystyczne” rozwiązania.

Po...