Przy okazji zapowiadanej od dawna kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje dalsze zmiany w ustawie o odpadach, m.in. zaostrzające kary administracyjne.

Opublikowany 31 grudnia 2020 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie zmian w pięciu ustawach: ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie Kodeks wykroczeń, ustawie Kodeks karny, ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach. W poprzednim, styczniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” omówione zostały zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie rządowych zmian w ustawie o odpadach (u.o.).

Zmiana okresów magazynowania

Projekt ustawy nowelizującej zakłada zmianę okresów magazynowania odpadów. Zgodnie z proponowanymi rozwiązanymi, odpady będą mogły być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:

1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) palnych, o których mowa w ust. 6f pkt 2-6 (papier oraz tektura, tekstylia, odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali, tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy, drewno i odpady drewnopochodne) i 8 (odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt. 2, 3, 5 lub 6),

c) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów oraz paliwa alternatywnego i odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa.

Do ww. okresów magazynowania odpadów wliczać się będzie okres magazynowania tych odpadów rozpoczęty przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Zdaniem projektodawców, „będzie to czasowe – częściowe rozwiązanie problemu z częścią nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi ich dłuższe legalne magazynowanie. Proponowana zmiana będzie również istotnym udogodnieniem w przypadku problemów ze znalezieniem odbiorcy dla wytworzonych lub zebranych odpadów” (z uzasadnienia do projektu nowelizacji).

Zbieranie odpadów po zmianach

Projektodawcy proponują także, aby w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie będą mogły być magazynowane, nie mogła przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie odpadów.

Proponuje się także skrócenie terminów, w których niepodjęcie lub nieprowadzenie działalności skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów – z dwóch lat do roku.

Do wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów z ww. powodów, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Zdaniem Ministerstwa, „powyższe pozwoli na wyeliminowanie tzw. miejsc słupów, które często wskazywane są w kartach przekazania odpadów jako miejsce docelowe, a tymczasem żadne odpady tam nie trafiają. Wydaje się zatem, że ustanowienie rocznego limitu czasowego na rozpoczęcie działalności bądź brak aktywności w ramach jej prowadzenia jest wystarczające dla samego przedsiębiorcy, a z drugiej strony pozwoli na dodatkowe uszczelnienie systemu gospodarki odpadami” (z uzasadnienia do projektu nowelizacji).

Zwolnienia dla gminnych PSZOK-ów

Projektodawcy proponują doprecyzowanie wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów PSZOK-ów prowadzonych przez gminę. Po nowelizacji z ustawy o odpadach ma wprost wynikać, że zwolnienie dotyczy punktów prowadzonych bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jednostkę budżetową lub zakład budżetow...