Przy okazji zapowiadanej od dawna kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje dalsze zmiany w ustawie o odpadach, m.in. zaostrzające kary administracyjne.

Opublikowany 31 grudnia 2020 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie zmian w pięciu ustawach: ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie Kodeks wykroczeń, ustawie Kodeks karny, ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach. W poprzednim, styczniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” omówione zostały zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie rządowych zmian w ustawie o odpadach (u.o.).

Zmiana okresów magazynowania

Projekt ustawy nowelizującej zakłada zmianę okresów magazynowania odpadów. Zgodnie z proponowanymi rozwiązanymi, odpady będą mogły być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:

1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) palnych, o których mowa w ust. 6f pkt 2-6 (papier oraz tektura, teksty...