Zgodnie z nowelą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, od 13 listopada 2020 r. gminy opracowują strategię rozwoju zgodnie z ujednoliconymi zasadami. Poza standardowymi elementami, takimi jak wskazanie celów strategicznych, kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych czy opisanie rezultatów planowanych działań, ustawodawca przewidział dodatkowy obowiązek dla gminy.

W strategii rozwoju pojawił się nowy obowiązek uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniem rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz obszarów strategicznej interwencji, określonych w strategii rozwoju województwa, kluczowych dla rozwoju gminy. Model, podobnie jak obszary strategicznej interwencji, ma być przedstawiony nie tylko w formie tekstowej, ale również w formie graficznej.

NOWE WYZWANIA

Działania te mają na celu powiązanie planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, na nowo określając relację strategii rozwoju oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyniąc z tego drugiego de facto dokument podrzędny, rozwijający jedynie w warstwie technicznej ustalenia przyjęte na poziomie strategii rozwoju.

Zgodnie z przywołaną nowelą, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, sporządzając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, musi uwzględnić ustalenia strategii rozwoju gminy, w tym nowego jej elementu, jakim jest model struktury funkcjonalno- przestrzennej.

Jak wynika z jednoznacznego wskazania w ustawie konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustaleń strategii rozwoju, przygotowany model musi precyzyjnie określać wytyczne w zakresie kierunków rozwoju dla studium. Organ nadzorczy sprawdzający uchwalone studium nie powinien mieć wątpliwości co do poprawnego przeniesienia rozwiązań przyjętych w strategii rozwoju do opracowanego w późniejszym terminie studium. Przy opracowaniu modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej należy zatem zachować dużą rozwagę, a wybrany do opracowania strategii rozwoju podmiot musi rozumieć język i specyfikę planowania przestrzennego. Opracowany w strategii rozwoju model struktury funkcjonalno- przestrzennej będzie wpływał na ostateczny kształt studium, a jednocześnie sam kształtowany będzie przez zapisy strategii rozwoju województwa. Stanowić to będzie pewne wyzwanie, ponieważ strategie rozwoju województw w większości nie posiadają modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej (ustawodawca dał możliwość uzupełnienia tego elementu w terminie późniejszym) i odwołują się do opracowanych wiele lat temu planów zagospodarowania przestrzennego województw.

Kwestia ta jest bardzo ważna. W noweli ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju założono bowiem, że strategia rozwoju gminy podlegać będzie opiniowaniu przez zarząd województwa w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w regionie. W praktyce zatem, aby dobrze „przenieść” plany sformułowane wobec gminy na poziomie województwa, trzeba będzie nie tylko przeanalizować nowo uchwalone strategie rozwoju województw, ale również plany zagospodarowania przestrzennego województw.

NIEZBĘDNE SZCZEGÓŁOWE ANALIZY

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej składać się będzie z części tekstowej oraz graficznej i opisywać będzie zmiany, jakich należy spodziewa...