Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z uwagami dotyczącymi nowelizacji ustawy u utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Co postuluje KIGO?

Przede wszystkim Izba zawnioskowała o wykreślenie zmiany zaproponowanej w art. 1 pkt 2 nowelizacji, dotyczącej rozszerzenia liczby podmiotów uprawnionych/ zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oraz ponoszenia stosownej opłaty (w tym właścicieli/użytkowników lokali z ustanowioną odrębną własnością lokali lub którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu).

Szczegółowa identyfikacja gromadzonych odpadów w zabudowie wielolokalowej spowoduje znaczne zwiększenie kosztów organizacji gminnych systemów gospodarki odpadami oraz potrzebę nawet pięciokrotnego zwiększenia obsługi administracyjnej w dużych miastach. Przedmiotowe regulacje nie uszczegóławiają zasad, według których gminy miałyby zapewniać techniczne możliwości identyfikacji odpadów, co może prowadzić do licznych wątpliwości interpretacyjnych.

Opłaty nie wystarczają na pokrycie kosztów

Wnieśliśmy także o znaczniejsze od planowanego w aktualnej nowelizacji podwyższenie wysokości maksymalnych stawek opłat w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6k ust. 2a ustawy u.c.p.g.). W wyniku rosnących kosztów transportu i zagospodarowania odpadów pozostawienie ich na proponowanym poziomie w dalszym ciągu uniemożliwia niektórym gminom ustalenie opłat w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie kosztów systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Z danych pozyskanych od członków Izby wynika, że mogłaby je zapewnić opłata w wysokośc...