Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Kiedy rozpoczyna się bieg 45-dniowego terminu na zatwierdzenie taryfy wodociągowo-kanalizacyjnej?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2022 r. (sygn. akt I GSK 1171/22, wyrok prawomocny).

Przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) był charakter i sposób liczenia terminu wskazanego w art. 24c ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU z 2020 r. 
poz. 2028, ze zm., dalej jako u.z.z.w.).

Wniosek gminy

W omawianej sprawie gmina złożyła w dniu 3 lutego 2021 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy na okres 3 lat do właściwego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej jako: dyrektor RZGW, organ I instancji). Powyższy wniosek został rozpatrzony negatywnie przez dyrektora RZGW, który decyzją z 18 maja 2021 r. nakazał gminie poprawę projektu taryfy, szczegółowo wskazując stwierdzone uchybienia.

Od decyzji tej gmina złożyła odwołanie do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (dalej jako: prezes PGW WP, organ II instancji). W wyniku wniesionego rozpoznania organ II instancji uchylił decyzję i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania, wskazując, że wydana decyzja jest przedwczesna, bowiem organ I instancji nie dysponował przez całe postępowanie kompletnym wnioskiem zawierającym wyczerpujące uzasadnieniem proponowanych cen i stawek opłat, a przez to odniósł się jedynie do samego poziomu wzrostu cen i stawek, całkowicie pomijając wątek rzeczywistego i rzetelnego uzasadnienia wniosku taryfowego.

Od kiedy liczy się termin?

Prezes PGW WP, wydając decyzję kasacyjną, nie uwzględnił jednak najważniejszego zarzutu gminy, podnoszonego w odwołaniu, tj. przekroczenia przez dyrektor RZGW 45-dniowego terminu na wydanie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia taryfy, przewidzianego w art. 24c ust. 1 u.z.z.w., po przekroczeniu którego – zgodnie z art. 24f ust. 2 u.z.z.w. – taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od daty przedłożenia. Zdaniem skarżącej, 45-dniowy termin winien płynąć od 26 lutego 2021 r., bowiem w tym terminie gmina dostarczyła kompletny pod kątem formalnym wniosek o zatwierdzenie taryfy, co potwierdził dyrektor RZGW, wydając 3 marca 2021 r. postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Prezes PGW WP podniósł jednak, iż termin na załatwienie sprawy należy liczyć dopiero od 14 kwietnia 2021 r., bowiem w tym dniu, w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia wyjaśnień merytorycznych, strona przedstawiła organowi I instancji kolejną wersję wniosku taryfowego. Nadto organ II instancji stwierdził, iż należy pominięć okres między 23 kwietnia a 4 maja 2021 r. z uwagi na wyznaczenie w tym okresie przez organ I instancji 7-dniowego terminu na złożenie przez gminę wniosków, uwag i przedłożenia dodatkowych dowodów. Twierdzenie powyższe prezes PGW WP uzasadnił treścią art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), zgodnie z którym do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla ...