W niniejszym artykule przedstawimy niektóre z wymagań dotyczące wyposażenia bazy magazynowo--transportowej przedsiębiorcy prowadzącego odbiór odpadów komunalnych. Kolejne zostaną zaprezentowane w następnym numerze.

Zgodnie z przepisami art. 9c tzw. ustawy czystościowej (Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. DzU z 2022 r. poz. 1297, dalej jako ustawa u.c.p.g.), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady. 

Składając do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wniosek o dokonanie takiego wpisu, przedsiębiorca musi m.in. dołączyć oświadczenie o wypełnianiu przez siebie warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w tejże ustawie, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy. Przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r. poz. 122, dalej jako rozp. 01/13). 

Kontrola

Dla porządku należy przy...