W niniejszym artykule przedstawimy niektóre z wymagań dotyczące wyposażenia bazy magazynowo--transportowej przedsiębiorcy prowadzącego odbiór odpadów komunalnych. Kolejne zostaną zaprezentowane w następnym numerze.

Zgodnie z przepisami art. 9c tzw. ustawy czystościowej (Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. DzU z 2022 r. poz. 1297, dalej jako ustawa u.c.p.g.), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady. 

Składając do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wniosek o dokonanie takiego wpisu, przedsiębiorca musi m.in. dołączyć oświadczenie o wypełnianiu przez siebie warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w tejże ustawie, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy. Przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r. poz. 122, dalej jako rozp. 01/13). 

Kontrola

Dla porządku należy przypomnieć, że wójt (burmistrz czy prezydent miasta) nie ma prawa kontrolowania zgodności składanego oświadczenia ze stanem rzeczywistym w momencie jego składania i dokonywania wpisu do rejestru. Może jednak (i powinien) taką kontrolę prowadzić w trakcie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych, zaś w razie stwierdzenia nieprawidłowości stosować z tego tytułu sankcje. 

Zgodnie bowiem z art. 9j ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g., w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym, organ ma obowiązek wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, przy czym decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 9j ust. 1b ustawy u.c.p.g.), a jej konsekwencją jest także wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru i karencja co do możliwości uzyskania ponownego wpisu. 

Karencję taką przewiduje art. 9ja u.c.p.g., stwierdzając, że przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru, m.in. z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym. Przepis nie jest do końca w tej mierze precyzyjny, ale prawdopodobnie przyjąć należałoby, że karencja dotyczy wpisu do każdego rejestru, czyli także prowadzonego w jakiejkolwiek innej gminie (jest to jednak dyskusyjne, wymaga szczegółowej analizy, bo pojawia się chociażby pytanie, co np. z wpisem do rejestru posiadanym w innych gminach w sytuacji, w której dokonano wykreślenia z rejestru w danej gminie).

Niejasności

Tak czy inaczej, wskazane konsekwencje podkreślają wagę prawdziwości złożonego oświadczenia, czyli jego zgodności ze stanem faktycznym, a więc rzeczywistego spełniania stawianych prawem warunków. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania tych warunków, zwłaszcza niektórych szczegółowych warunków technicznych ustalonych przepisami rozp. 01/13. 

Przykładem może być wymóg ustalony w § 2 pkt 4 tego aktu prawnego, zgodnie z którym teren bazy magazynowo-transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Chodzi tu w szczególności o pytania: wyposażenie bazy w jakie urządzenia lub systemy spełni ten warunek? Czy muszą to być wyłącznie urządzenia podczyszczające typu separator ropopochodny? Dlaczego przepis mówi o urządzeniach lub systemach?

Wymagania wskazane w pytaniach, dotyczące systemów zapewniających zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, a wynikające z postanowień ...