W ostatnim czasie jednym z obszarów, na którym koncentrują się organy podatkowe z perspektywy uszczelnienia systemu podatkowego, jest branża gospodarowania odpadami. Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową” Global Compact Board Poland z 31 maja 2022 r. jest swego rodzaju potwierdzeniem istotności tematu.

Resort finansów podkreśla, że w ostatnich latach wprowadzono szereg narzędzi i funkcjonalności monitorujących branżę gospodarowania odpadami, a cały czas trwają prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań. Kluczowe obowiązki opisano poniżej.

JPK_VAT

JPK_VAT to dokument elektroniczny. Składa się on, co do zasady, z dwóch części – ewidencyjnej (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) oraz deklaracyjnej (deklaracja VAT-7 lub VAT-7K). Obowiązek wypełniania i przesyłania JPK_VAT mają wszyscy podatnicy VAT czynni. 

W październiku 2020 r. wprowadzono obowiązek identyfikowania w JPK_VAT faktur dokumentujących transakcje w zakresie obrotu odpadami. Polega to na oznaczeniu dostaw towarów za pomocą symbolu GTU_5 dotyczącego dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek dotyczy następujących odpadów: zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania, odpady szklane, z papieru i tektury, pozostałe odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe, ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z gumy.

Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolowi od GTU_05, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. 

JPK_VAT to instrument wykorzystujący techniki informatyczne na zaawansowanym poziomie. Ujednolicony schemat raportowania pozwala na daleko idącą automatyzację weryfikacji wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego. Uwzględnienie dodatkowego elementu poszerza dane analityczne o kolejny aspekt z sektora, który wykazuje nieprawidłowości i nadużycia.

SENT

System SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) służy Krajowej Administracji Skarbowej do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi.

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia oraz przesyłanie miesięcznego zestawienia informacji dotyczących okresowych umów następują za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów.

Od 22 lutego 2022 r. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski transportem drogowym oraz kolejowym odpadów (kod systemowy 0005), co do zasady, podlega rejestracji w systemie SENT. Podmioty odbierające oraz przewoźnicy odpadów mają obowiązek zgłoszenia przewozu do SENT, pozyskania numeru referencyjnego oraz przekazywania danych geolokalizacyjnych środka przewozowego. 

Wprowadzenie powyższego obowiązku jest podyktowane obserwowanymi nadużyciami w zakresie obrotu odpadami, w szczególności dotyczącymi VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Ponadto jest to odpowiedź na istotny problem związany z niekontrolowanym wprowadzaniem do Polski odpadów pochodzących spoza terytorium kraju.

BDO

Baza danych i produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpad...