Zmiany w bioróżnorodności w miastach związane są nie tylko z modyfikacjami w formach zagospodarowania przestrzeni miejskiej czy sposobu jej wykorzystania, ale również ze zmianami klimatycznymi. Odpowiednie rozpoznawanie zmian oraz zagrożeń z nich wynikających jest bardzo istotne ze względu na konieczność podejmowania właściwych działań adaptacyjnych, których efektywne wykonanie czasem wymaga wielu lat. Często zmiany te są trudne do uchwycenia w początkowej fazie, dlatego z pomocą może przyjść ich monitorowanie z wykorzystaniem satelitów z czujnikami spektralnymi.

Czujniki spektralne zamontowane na satelitach obserwujących Ziemię pozwalają na rejestrację promieniowania odbitego o różnej długości fal, widocznych zarówno gołym okiem, jak i w bliskiej podczerwieni – niewidocznej dla oka człowieka. Kombinacja różnych długości fal odbitych od roślin zielonych pozwala rejestrować zmiany w nich zachodzące w zakresie czy to samej zdrowotności, czy też zawartości wody w roślinie. Obserwacje te mierzone w czasie pozwalają również monitorować sam rozwój roślin. Analizy takie są coraz powszechniej wykorzystywane w rolnictwie tzw. precyzyjnym, które zakłada zwiększenie dbałości o uprawy dzięki dopasowaniu prac agrotechnicznych do punktowych wymagań. W zbliżony sposób monitorowane są uprawy leśne, w których obserwac...