Zasady regulujące przebieg postępowania administracyjnego znajdują się w Kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. W swoim pierwotnym brzmieniu nie uwzględniał on możliwości, jakie dają współczesne środki komunikacji. W związku z tym ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Chodziło o dostosowanie prawa do zmieniających się warunków technologicznych i cywilizacyjnych.

Rozwiązania procesowe określające sposób przeprowadzenia postępowania administracyjnego w poszczególnych kategoriach spraw znajdują się także w aktach prawnych stanowiących materialnoprawną podstawę wydawania decyzji. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2022 r. poz. 916 ze zm.), która np. określa, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Dlatego też wprowadzanie zmian tylko w k.p.a. niekoniecznie wpływało automatycznie na uproszczenie postępowania we wszystkich kategoriach spraw. W związku z tym niezbędne było podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procedur we wszystkich kategoriach spraw. Uzasadniając taką konieczność, wskazano, że: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw. Głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obc...