System rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien być jak najbardziej optymalny, a pełne koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów powinny być ponoszone przez wprowadzających. W sierpniu poznaliśmy założenia schematu ROP, zaproponowane przez stronę rządową. KIGO wniosła do niego swoje uwagi.

Na podstawie opinii przedsiębiorstw członkowskich Krajowa Izba Gospodarki Odpadami przekazała Ministerstwu Klimatu i Środowiska uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z 2 sierpnia 2021 r. (nr w RCL UC81). Mając na uwadze strategiczne dla gospodarki odpadami znaczenie wprowadzanych do naszego prawodawstwa zmian stanowiących kluczowe uregulowanie systemowe w zakresie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które w perspektywie długoletniej będzie oddziaływać na prowadzenie – a w szczególności finansowanie – gminnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych, Izba wniosła także o przedłużenie terminu konsultacji społecznych.

Podział odpowiedzialności i…

Krajowa Izba Gospodarki odpadami od lat optuje za wprowadzeniem w Polsce jak najbardziej optymalnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, w którym pełne koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów zostałyby zawarte w opłacie wnoszonej przez wprowadzających. Pozwoliłoby to na pokrycie realnych kosztów ich zagospodarowania. Opłaty te powinny być kierowane w 100% do instytucji państwowej – regulatora systemu (np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), który sprawowałby kontrolę nad poprawnością ich naliczania oraz wnoszenia. 

W opiniowanym projekcie utrzymany jest jednak, niestety, system, w którym możliwe jest scedowanie odpowiedzialności wprowadzających (organizacje odpowiedzialności producentów) za wyprodukowane przez nich i wprowadzone na rynek opakowania na podmioty, które realnie nie prowadzą działalności w zakresie transportu czy przetwarzania odpadów, w tym recyklingu odpadów powstałych z opakowań. Taki system nadal będzie stwarzał zachęty do unikania pełnej odpowiedzialności wprowadzających opakowania na rynek za ich recykling i odzysk.

Dlatego Krajowa Izba Gospodarki Odpadami wniosła w swoim piśmie o wyeliminowanie wprowadzenia kolejnego podziału opakowań na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych (GD) oraz opakowania pozostałe (POZ).

Bardzo istotne jest też ujednolicenie systemu opłat ponoszonych przez wprowadzających za wprowadzenie do obrotu opakowań. Opłata opakowaniowa powinna być ponoszona za...