Urządzenia melioracji wodnych, do których zaliczyć należy m.in. rowy melioracyjne, pełnią w świetle obecnie występujących i pogłębiających się zmian klimatycznych (deszcze nawalne i powodowane nimi zalania czy podtopienia oraz przedłużające się okresy suszy) istotną funkcję w prowadzeniu gospodarki wodnej. Żeby urządzenia te przynosiły realne korzyści, muszą być prawidłowo utrzymywane (np. poprzez odmulanie dna, wykaszanie skarp, czyszczenie rowów).

Niestety praktyka pokazuje, że obowiązki w tym zakresie często nie są realizowane w sposób prawidłowy, co zmniejsza funkcjonalność poszczególnych urządzeń (a w konsekwencji ich potencjalny pozytywny wpływ na prowadzenie gospodarki wodnej). Powyższe skłania ustawodawcę do rozważania możliwych zmian w brzmieniu przepisów w celu zapewnienia właściwego utrzymania urządzeń, w tym rowów melioracyjnych.

Stan obecny

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 205 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. DzU z 2022 r. poz. 2625 ze zm.; dalej: Prawo wodne), obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca ...