Pierwsze komentarze dotyczące przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury założeń do zmian zasad stanowienia, weryfikacji i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przedstawiła redakcja „Wodociągów-Kanalizacji” w majowym numerze. Wypowiadające się osoby na ogół zgadzały się z tym, że gmina – jako podmiot odpowiedzialny za realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków – powinna mieć istotny udział w weryfikacji i zatwierdzaniu taryf. Za słuszne uznano przyznanie większych uprawnień samorządom. Wskazywano jednak na brak szczegółów umożliwiających ocenę potencjalnych skutków przygotowywanej nowelizacji. Stąd potrzeba, aby o tych szczegółach szerzej podyskutować.

W niniejszym artykule pragniemy przypomnieć aktualny stan i rozwiązania w ramach nowelizacji, wskazać podmiot, który powinien weryfikować wnioski i zatwierdzać taryfy, a ponadto zastanowimy się, czy proponowana nowelizacja wystarczy, aby zrealizować inne postulaty składane przez przedsiębiorstwa i samorządy w poprzednim i na początku tego roku, w trakcie dyskusji o wadach taryfowych przepisów.

Ustawowe podstawy weryfikacji

W pierwszej wersji ustawy z roku 2001, przed jej nowelizacją z roku 2017, ustanowiono, że taryfy...