W środę, 24 sierpnia br., odbyło się webinarium online pt.: „Rewitalizacja centrów miast”, zorganizowane przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska”, w partnerstwie z firmą Educarium – Place zabaw z Bydgoszczy i Fundacją Barak Kultury z Poznania. Podczas webinarium wystąpili specjaliści i realizatorzy projektów z zakresu odnowy centrów miast.

Jako pierwsza swoją prezentację przedstawiła Katarzyna Spadło, kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, która zapoznała uczestników webinarium z podstawowymi założeniami procesów rewitalizacji, zasadami przygotowywania projektów na podstawie gminnych programów rewitalizacji, uprawniających do pozyskiwania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Kolejny temat wykładu to dobre praktyki w powyższym zakresie (szerzej o ww. zagadnieniach piszemy w osobnym artykule pt.: Rewitalizacja miast w Polsce, trendy i doświadczenia, na str. 16–18 niniejszego numeru ZM).

Centrum od podstaw

Z projektem nowego centrum miasta Tychy zapoznał uczestników webinarium Michał Lorbiecki, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy. W tym przypadku istotną kwes...