Agencja Rozwoju Przemysłu i JSW KOKS podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni w miejscowości Radlin. Wartość inwestycji wyniesie ok. 185 mln zł. Strony zakładają, iż komercyjna eksploatacja elektrociepłowni rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku.

– Zgodnie z naszą strategią, obok restrukturyzacji, wspieramy także projekty rozwojowe i innowacyjne. Takim przedsięwzięciem jest budowa elektrociepłowni w Radlinie, która dzięki wykorzystaniu do tej pory niezagospodarowanego gazu koksowniczego, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Planowane przedsięwzięcie – budowa elektrociepłowni w Radlinie – to nie pierwsza aktywność ARP na Śląsku. Jest ona realizowana w ramach finansowania inicjatyw rozwojowych i restrukturyzacyjnych w sektorze przemysłu w tym regionie. Kilka tygodni temu ARP udzieliła pożyczki w wysokości 18 mln zł, spółce Linter Mining. Środki te zostały przeznaczone na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji kontraktów górniczych.

Nadchodzące szkolenia on-line:

ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które chce wspierać finansowo. Wspólna inwestycja z JSW KOKS jest dobrym przykładem.

Decyzja o budowie elektrociepłowni jest wypełnieniem jednego z priorytetów założonych w strategii Grupy Kapitałowej JSW, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne zasoby paliwowe. Elektrociepłownia w Radlinie, o mocy cieplnej 104MWt, będzie zasilana gazem koksowniczym, co zapewni pełne zagospodarowanie gazu koksowniczego nadmiarowego, pozwoli uzyskać wyższą stopę zwrotu oraz poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Wybudowany blok energetyczny zabezpieczy potrzeby Koksowni Radlin na ciepło technologiczne i energię elektryczną. Nadwyżki ciepła będą mogły również zabezpieczyć potrzeby na ciepło grzewcze Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” oraz Miasta Radlin. Nadwyżki energii energetycznej będą wprowadzane do sieci OSD Tauron Dystrybucja S.A. i sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

– Podpisanie listu intencyjnego wpisuje się w strategię inwestycyjną Grupy Kapitałowej JSW. Produkcja energii z gazu koksowniczego i nadmiarowego istotnie zmniejszy koszty spółki, co przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność JSW KOKS S.A. na światowych rynkach koksu. Po zrealizowaniu wszystkich planów, koksownie Grupy JSW będą dysponować mocą elektryczną prawie 160 MW – powiedział Edward Szlęk, prezes JSW KOKS. S.A.

Czytaj więcej

Skomentuj