Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja Europejska kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewłaściwego wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody. Komisja ma zastrzeżenia dotyczące wielu nieprawidłowości w zakresie transpozycji prawa UE w zakresie ochrony dzikiego ptactwa na poziomie krajowym.

Ptaki w Europie są chronione na mocy dyrektywy ptasiej, która jest jednym z podstawowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja ma wątpliwości dotyczące właściwej transpozycji tej dyrektywy przez Polskę.

Mimo że zasadniczo większość dyrektywy została prawidłowo przeniesiona do polskiego ustawodawstwa, Komisja ma zastrzeżenia, co do zakresu przewidzianej w polskim ustawodawstwie ochrony wszystkich gatunków ptaków występujących w Europie. Ponadto zakres zwolnień z systemu ścisłej ochrony jest szerszy niż dopuszczony w dyrektywie i zawiera szereg dodatkowych wyjątków, które wyraźnie wykraczają poza intencje europejskiego prawodawcy.

Komisja wskazała te niedociągnięcia w uzasadnionej opinii wystosowanej w styczniu ubiegłego roku. W marcu 2010 r. Polska zgodziła się na zmianę swojego prawa krajowego, lecz Komisja jest zaniepokojona faktem, że odpowiednie zmiany nie zostały jeszcze przyjęte. Dlatego też zamierza pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyrektywa ptasia z 1979 r. (skodyfikowana w 2009 r.) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa jest jednym z podstawowych unijnych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Zapewnia ona ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagwarantowanie właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk na terytorium Europy.

źródło: europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj