Unia Metropolii Polskich przekazała Ministerstwu Środowiska swoje uwagi dotyczące ostatecznego projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część z proponowanych przez rząd przepisów uważa za groźne.

Negatywnie oceniono wycofanie z proponowanego we wcześniejszych wersjach projektu uelastycznienia możliwości regulowania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jak piszą przedstawiciele UMP, propozycja ta wychodziła naprzeciw oczekiwaniom samorządów i zmierzała do zakończenia sporów interpretacyjnych.

Proponowane wcześniej uelastycznienie zakresu regulaminu pozwoliłoby – zdaniem UMP – na jego dostosowanie do niezwykle zróżnicowanej specyfiki poszczególnych gmin. Unia zwróciła się więc do ministerstwa o przywrócenie zapisu z poprzednich wersji projektu.

Nieruchomości niezamieszkałe

Jednoznacznie negatywnie oceniono propozycję zmian dotyczącą możliwości włączenia do systemu nieruchomości niezamieszkałych. UMP twierdzi m.in. że może to doprowadzić do zmniejszenia szczelności i spójności gminnych systemów gospodarki odpadami.

Problem może stanowić – zwłaszcza dla dużych miast – zwiększony ruch pojazdów odbierających odpady, a to rozwiązanie “pozostaje w oczywistej sprzeczności do innych działań podejmowanych w obecnej kadencji parlamentu zmierzających do uspokojenia ruchu samochodowego w centrum miast celem zmniejszenia emisji spalin”.

UMP zauważa również, że proponowane rozwiązania mogą wpłynąć na wzrost kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi i wzrost opłat dla mieszkańców.

Jednoznacznie negatywnie oceniono ewentualną zmianę dotyczącą wysokości maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych. Zdaniem UMP konkretne kwoty wynikające z zaproponowanych rozwiązań są istotnie zaniżone względem rzeczywistych kosztów ponoszonych obecnie przez gminy.

Opłata od wody i sankcje dla mieszkańców

Unia zauważa, że projekt noweli nie odnosi się do coraz częściej sygnalizowanych przez gminy problemów z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają szczegółowych zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty. UMP postuluje, by w nowym projekcie znalazł się zapis jednoznacznie określający ile – w dużym uproszczeniu – wody zużywa jeden mieszkaniec.

UMP negatywnie oceniła także propozycja dwukrotności stawki podstawowej za niesegregowanie odpadów, która „znacząco ogranicza kompetencje gmin, które obecnie samodzielnie podejmują decyzje w tym zakresie”. Jak argumentuje UMP, różnica pomiędzy stawką podstawową a stawką sankcyjną często jest wyższa od zaproponowanej w projekcie ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym rozwiązania ustawowe powinny pozwalać gminom – z uwzględnieniem ich specyfiki i prowadzonej w tym zakresie dotychczas polityki – na samodzielne określanie wysokości stawek sankcyjnych, w granicach (minimalnych i maksymalnych) wyznaczonych przez ustawodawcę.

UCPG od nowa?

Sporo miejsca UMP poświeciła także rozwiązaniom dotyczącym możliwości termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Zmiany zostały ocenione pozytywnie, ale – jak zauważa Unia – nie objęły wszystkich związanych z tym przepisów.

Poza sześcioma punktami, Unia postuluje również o podjęcie przez działań na rzecz jak najszybszego poszerzenia zakresu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (o którą upomina się także branża gospodarki odpadami).

Komunikat UMP kończy jednak apel, który oddaje nastroje wśród części samorządowców. Unia apelujemy o podjęcie prac nad całościową reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi zakończonych opracowaniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z całością stanowiska Unii Metropolii Polskich można zapoznać się tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Ustawa stała się jednym wielkim bełkotem. Punkty ustawy już składają się w niektórych miejscach z cyfry i trzech literek.
    Ustawę trzeba napisać od nowa, tak by była spójna z ustawą o odpadach, ustawą ochrony środowiska, nie zabijała konkurencji, ale też likwidowała patologie (też ze strony miast i gmin). Przede wszystkim ustawa jednak powinna być czytelna.
    Ale do tego trzeba merytorycznego podejścia, a nie rozgrywania politycznych ambicji!!!

  2. Stanowisko UMP to jeden wielki bełkot. Z jedynym co można się zgodzić, to faktycznie ustawę trzeba przedyskutować przez wszystkie zainteresowane grupy i na wszystkich możliwych płaszczyznach. Np okrągły stół, czy jakaś ogólnopolska debata o odpadach. Natomiast, gdyby to UMP miało określić projekt nowej ustawy, to sądzę, że wrócilibyśmy do ery kamienia łupanego. Bełkoti i jeszcze raz bełkot.

  3. “Jednoznacznie negatywnie oceniono propozycję zmian dotyczącą możliwości włączenia do systemu nieruchomości niezamieszkałych. ” – można tak jaśniej, o co chodzi? W tej chwili gminy w uchwale decydują, czy tereny niezamieszkałe są objęte systemem, czy nie. Na czym polega zmiana?

Skomentuj