Zbliża się rok 2021, który jest jednocześnie datą wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. O tym jakie wymagania stoją przed zamawiającym i wykonawcą oraz jak przygotować się do zmian będziemy rozmawiać na cyklu szkoleń zorganizowanych przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” wydawanego przez ABRYS.

Nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że 14 października 2019 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian przewidziany w nowym P.z.p. jest bardzo szeroki. Celem wdrażanych zmian jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

Jakie nowe obowiązki bądź uprawnienia wprowadzają przepisy ustaw będzie można dowiedzieć się z cyklu szkoleń organizowanych on-line przez firmę Abrys na temat prawa zamówień publicznych? Szkolenia przeprowadzi Konrad Różowicz, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners, Maciej Kielbus, wspólnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners oraz Krzysztof Drapiński, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners.

Odbiorcy szkoleń

Głównym celem realizacji pięciu szkoleń jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Zapraszamy również specjalistów ds. zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w rozmaitych obszarach oraz audytorów i pracowników do spraw kontroli zamówień.

Tematyka szkoleń

W sumie od 7 do 18 grudnia odbędą się cztery spotkania. Każde na inny temat. Podczas pierwszego (7 grudnia) omówione zostaną kluczowe dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania lokalnych gospodarek odpadami komunalnymi zmiany wynikające z ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące kwestie: kształtowanie umów w zgodności z specyfiką lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, dobór sposobów udzielania zamówień, najważniejsze zmiany proceduralne przy udzielaniu zamówień na odbiór/odbiór i zagospodarowanie odpadów itd.

W ramach kolejnego szkolenia (11 grudnia) omówione zostaną kluczowe dla przedsiębiorców działających w branży odpadowej zmiany wynikające z ustawy P.z.p. Przedstawione zostaną m.in. kluczowe zmiany proceduralne z perspektywy wykonawców działających w branży odpadowej, zmiany w obszarze przesłanek odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawcy, nowe rozwiązania dotyczące związania ofertą oraz zabezpieczenia wadialnego itd.

Trzecie szkolenie odbędzie się 14 grudnia i poruszona zostanie kwestia dotycząca zamówień in-house oraz bieżących orzeczeń wydanych przez TSUE i krajowe organy orzecznicze. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące wniosków wynikających z bieżącego orzecznictwa TSUE oraz przesłanek warunkujących udzielenie i kontynowanie współpracy in-house z uwzględnieniem wniosków płynących z orzecznictwa.

Ostatnie spotkania (18 grudnia) poświęcone zostanie kluczowym dla spółek komunalnych zmianom wynikającym z nowego P.z.p. Omówione zostaną najważniejsze zmiany proceduralne w zakresie udzielania zamówień i ubiegania się o zamówienia, a także regulacje dotyczące umów o zamówienia publiczne czy regulacje nowego P.z.p. w zakresie umów podwykonawczych.

Szkolenia przeprowadzone będzie w formie on-line (po ok. 3-4 godziny), podczas których uczestnicy będą mogli na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń zaprezentowanych na stronie pzp.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj