Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, nieposiadające prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Prace te w Gminie Dobromierz zostały uruchomione od początku maja i będą trwały do końca września br.
Odbywają się one w wymiarze do 10 godzin tygodniowo wyłącznie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny otrzymuje świadczenie w wysokości 6,20 zł za każdą przepracowaną godzinę. Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym również za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Odmowa podjęcia takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy. Gmina Dobromierz wnioskowała o skierowanie 78 osób. Do 18 maja zgłosiło się 49.
Aktualnie brakuje jednak kilkadziesiąt osób – około 30 bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku. Mężczyźni zainteresowani zatrudnieniem w ramach prac społecznie użytecznych z miejscowości: Borów, Bronów, Kłaczyna, Pietrzyków, Jaskulin, Jugowa, Dzierzków, Gniewków i Czernica mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu (wszelkie informacje pod tel. nr: 074 8586 237).
Głównym celem prac społecznie użytecznych jest, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania przynajmniej minimalnych dochodów, aktywizacja tych osób, ich zdyscyplinowanie oraz ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy "na czarno".
Zakres planowanych robót w ramach prac społecznie użytecznych zakłada różnorodne prace w każdej wsi, między innymi:
– porządkowania terenu stawu w Roztoce,
– porządkowania ul. Kościuszki w Dobromierzu łącznie z terenem przystanku autobusowego,
– odkrzaczania poboczy dróg gminnych, przycinanie gałęzi,
– malowanie kładek dla pieszych na rzece Nysie Szalonej,
– odkrzaczanie i plantowanie terenu przy świetlicach wiejskich.
Mamy nadzieję, ze dzięki pracom porządkowym wykonanym przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych znacznie poprawi się estetyka poszczególnych wsi Gminy Dobromierz.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj