– Oszczędności zastosowania destruktu jako substytutu materiału nowego oraz oszczędności przy transporcie kruszyw mogą wynieść w przybliżeniu, w kilkuletniej perspektywie, ponad 400 mln zł – oblicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I informuje o krokach podjętych dla sięgnięcia po te korzyści.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się, że wspólnie z branżą budowlaną, jest inicjatorem zmian w przepisach, które ułatwią ponowne wbudowanie destruktu asfaltowego, pozyskanego w trakcie prac drogowych. Dzięki zmianom zwiększy się zapotrzebowanie na sam surowiec wtórny, jak i na jego obróbkę i przygotowanie do ponownego wykorzystania.

Przetargi

Jak zauważa GDDKiA wprowadzenie ułatwień w tym obszarze ma dla i podatników kolosalne znaczenie. – W najbliższych latach planujemy wymianę nawierzchni na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku przed 2012 rokiem oraz budowę nowych dróg w miejscu istniejących. Obecnie zwiększamy wykorzystanie destruktu poprzez rozpoznanie możliwości jego pozyskania i wykorzystania już na etapie przygotowania kontraktu – czytamy w komunikacie generalnej dyrekcji.

W przetargach stosowane jest specjalne kryterium pozacenowe, na podstawie którego wykonawca deklaruje procent wykorzystania destruktu asfaltowego, pozyskanego w wyniku rozbiórki istniejących nawierzchni w ramach realizowanego zadania.

Praca nad wytycznymi

Maksymalizacja wykorzystania destruktu to również temat przewodni jednego z projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych – RID II. Jego celem jest opracowanie wytycznych, określających zasady powtórnego wykorzystania destruktu asfaltowego.

Wytyczne techniczne będą wykorzystywane przez projektantów, producentów mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonawców. Wzrost dopuszczalnej zawartości destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych ujęty został także w zaktualizowanych WWiORB (Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).

Planowane zmiany

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego, pojawiły się wątpliwości, zarówno branży jak i GDDKiA. – Dotyczyły one konieczności posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do przeprowadzenia procedury utraty przez destrukt statusu odpadu. Zezwolenie jest też konieczne dla dalszego gospodarowania destruktem – objaśnia GDDKiA.

W związku z tym organizacje branżowe oraz GDDKiA skierowały pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w celu wyjaśnienia tych kwestii. MKiŚ w przekazanej do GDDKiA interpretacji wskazało, że w celu utraty statusu odpadu niezbędne jest przeprowadzenie odzysku (czyli czynności będącej przetwarzaniem odpadów). To wymaga z kolei odpowiedniego zezwolenia.

– Nowe przepisy, w założeniu, miały znacznie ułatwić korzystanie przy budowie dróg z materiału powstałego w wyniku rozbiórki czy remontów tras. Rzeczywistość jest jednak inna. Konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów wydłuża cały proces i przez to utrudnia ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego – zauważają uczestnicy Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

Ich zdaniem niezbędne jest wprowadzenie zmian, które pozwolą znieść część barier formalnych, uczynią przepisy bardziej efektywnymi i ułatwią tym samym wykorzystanie destruktu. – Rezultatem tych działań będą m.in. korzyści środowiskowe, wynikające z uwzględnienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym czy mniejszego zapotrzebowania na transport kruszyw. Efektem będą również znaczne oszczędności budżetowe – zauważa GDDKiA.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj