Uchwalenie planu miejscowego wiąże się dla gminy z niebagatelnymi skutkami finansowymi. Rada Gminy powinna dysponować wiarygodną i rzetelną informacją na temat tych skutków – uważają specjaliści z portalu Prawo Dla Samorządu.

Ustalenia planu w sposób pośredni czy bezpośredni przekładają się na dochody gminy (np. z tytułu renty planistycznej), ale mogą stać się również źródłem istotnych dla budżetu wydatków związanych z koniecznością zaspokojenia roszczeń właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych planem (roszczenia odszkodowawcze, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 3 upzp[1] czy roszczenie o wykup, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 upzp). Skala roszczeń odszkodowawczych, z jakimi w ostatnim czasie przychodzi się mierzyć jednostkom samorządu terytorialnego pokazuje jak istotne – z punktu widzenia interesu gminy, a nie tylko dopełnienia wymogów formalnych procedury planistycznej – jest opracowanie rzetelnej i wiarygodnej prognozy na temat skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Treść prognozy

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  wymogi związane z opracowaniem prognozy regulują w sposób dość lakoniczny. Stosownie do art. 17 pkt 5 upzp, wójt sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36.

Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu na PrawoDlaSamorządu.pl

Prawo-dla-Samorządu-min-300x109

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj