1 / 13

Zakończono realizację unijnego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Przedsięwzięcie określane mianem największej od stu lat inwestycji infrastrukturalnej w Chodzieży trwało osiem lat.

Skala projektu, wartego ponad 50 mln zł, da się porównać jedynie z budową chodzieskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 1914. Projekt pozwolił na połączenie w jeden dwóch wodociągowych systemów – miejskiego i gminnego. W jeden system połączono również dwa odrębne dotąd sieci kanalizacji miasta i gminy.

Owoce tej kilkuletniej inwestycji to zarówno zmiany jakościowe, jak i ilościowe. Poprawie uległy parametry wody, zapewnione zostało bezpieczeństwo i ciągłość jej dostaw. Ściek oczyszczony odprowadzany z oczyszczalni przyczynia się do poprawy stanu odbiornika, rzek Bolemki i Noteci. Znacznie wzrosła długość obu sieci, do kanalizacji podłączono ponad 400 nowych użytkowników. Stopień skanalizowania w aglomeracji Chodzież osiągnął prawie 98%. Rozbudowa systemów wodociągowego i kanalizacyjnego stwarza również nowe możliwości dla rozwoju terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą.

O inwestycji realizowanej przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zrobiło się naprawdę głośno w 2012 r., wraz z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Uzyskana kwota, równa prawie 24 mln zł, pozwoliła działaniom nabrać rozmachu. Otrzymanie dofinansowania pozwoliło na przeprowadzenie najważniejszych i najdroższych zamierzeń. Była to przede wszystkim modernizacja i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która wzbogaciła się między innymi o nowe reaktory biologiczne i nową aparaturę kontrolno-pomiarową, monitorującą i sterującą. Całkowity koszt tej modernizacji wyniósł ponad 12 mln zł. Dzięki temu oczyszczalnia była w stanie przejąć ścieki, które wcześniej obsługiwała wyłączona z eksploatacji oczyszczalna w Oleśnicy oraz pełnić swą funkcję zgodnie z normami krajowym oraz unijnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj