Na terenie Przepompowni Głównej we Włocławku zakończyły się roboty w ramach kontraktu pn. „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”, zrealizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności, który wchodził w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. z Wysogotowa, Molewski Sp. z o.o. z Chodcza oraz Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę i modernizację istniejącej Przepompowni Głównej, polegającą na:
– remoncie komór i kanałów,
– wymianie armatury w kanałach na dopływie ścieków do i pomiędzy komorami czerpalnymi,
– wymianie urządzeń do oddzielania, transportu skratek z zapewnieniem ich prasowania i mycia,
– wymianie pomp, przewodów technologicznych wraz z armaturą w części suchej przepompowni z zapewnieniem opomiarowania, sygnalizacji i automatyzacji pracy urządzeń,
– wymianie instalacji wewnętrznej wod-kan z doprowadzeniem wody do procesów technologicznych gospodarki skratkami,
– wykonaniu instalacji wzruszania i mieszania osadów w komorach czerpalnych pomp za pomocą mieszadeł z napędem elektrycznym,
– wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, wentylacji i ogrzewania,
– wybudowaniu nowej stacji transformatorowej,
– wybudowaniu kontenera biologicznej neutralizacji odorów – biofiltra, którego zadaniem jest neutralizacja odorów generowanych w Przepompowni Głównej.

W ramach kontraktu dokonano również kompletnego remontu budowlanego budynku PG, pod kątem przystosowania go do nowych urządzeń, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Na szczególną uwagę zasługują nowe elementy PG: kontener biologicznej neutralizacji odorów (biofiltr) oraz stacja transformatorowa.

Kontrakt realizowany był od miesiąca marca 2010 r., a jego wartość wyniosła ok. 5,98 mln zł netto, przy udziale własnym Spółki w wysokości ok. 1,22 mln zł netto. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku zawarło umowy dodatkowe finansowane z własnych środków, m.in. na modernizację drogi dojazdowej
i wewnętrznej PG, ogrodzenie PG, modernizację komór czerpalnych oraz komór K3 i K5, a także na modernizację budynku PG, na łączną kwotę ok. 1,04 mln. PLN netto. Tym samym całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 7,02 mln. PLN netto.

źródło: mpwik.wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj