W ostatnich dniach lipca odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie – spowodowane sytuacją związaną z pandemią – spotkanie członków Rady RIPOK. W pięknych okolicznościach Pałacu w Tłokini Kościelnej członkowie Rady i zaproszeni goście spotkali się, aby omówić obecną sytuację i możliwe trendy w gospodarce odpadami.

W ramach spotkania odbyło się pierwsze  w tym roku zgromadzenie członków Rady RIPOK – związku pracodawców. W trakcie obrad podsumowano pierwszy rok działania Rady w tej formule organizacyjnej. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu Rady RIPOK – ZP. W części formalnej jednogłośnie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz przyjęciu sprawozdania z działalności w 2019 roku. Dokonano także uzupełnienia składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu został wybrany Stefan Kotlewski a do składu Komisji Rewizyjnej wybrano  Annę Goś – Pszczółkowską i Janusza Bystrzyńskiego – będący ekspertami z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu  gospodarką odpadami.

Po zgromadzeniu rozpoczęła się konferencja branżowa. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady RIPOK, kandydaci na członków Rady oraz zaproszeni goście. Obecna była reprezentacja przedstawicieli lokalnych samorządowców z Przewodniczącym Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” Janem Adamem Kłyszem i Prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą – członkiem Zarządu Związku. Związek jest obecnie w trakcie gruntownej przebudowy i modernizacji ZUOK „Orli Staw” współfinansowanej poprzez NFOŚiGW z funduszu POIiŚ o całkowitej wartości ok. 120 mln PLN. Elementem tej inwestycji jest poza budową nowoczesnej sortowni, także budowa pierwszej w Polsce instalacji fermentacji dedykowanej dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Oprócz żywej i owocnej dyskusji wśród członków Rady, podczas zebrania wygłoszono także kilka ukierunkowanych, merytorycznych prelekcji w formule interaktywnej dyskusji i szerszego omówienia problemu. Wśród prelegentów był m.in. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – profesor Politechniki Łódzkiej, który przedstawił możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej w lokalnych ciepłowniach jako sposób na problemy z rok do roku rosnąca ilością RDF-u. Temat ten budził szczególne zainteresowanie przedstawicieli samorządów, którzy uczestniczyli w spotkaniu, a którzy na co dzień muszą zmagać się z rosnącymi cenami zagospodarowania odpadów, czego przyczyną jest m.in. brak instalacji do spalania paliw alternatywnych.

Marcin Chełkowski prezes firmy IVW Polska, będący ekspertem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami mówił o wpływie zmian legislacyjnych na koszty gospodarki odpadami. Zaprezentował on wstępne wyniki ekspertyzy wykonywanej na zlecenie Rady RIPOK, gdzie wykazywał na przykładach dużych miast i mniejszych systemów odpadowych jaki składnik wzrostu kosztów systemu zbiórki i zagospodarowania stanowią kolejne nowe obowiązki związane z wprowadzaniem zmian w prawodawstwie w tym np. oddzielnej zbiórki bioodpadów. Pełna wersja ekspertyzy zostanie opracowana i ukaże się po złożeniu sprawozdań z gospodarki odpadami przez gminy. Termin ten ze względu na COVID-19 uległ w tym roku opóźnieniu.


Więcej na temat systemu gospodarki odpadami podczas konferencji “Kompleksowa gospodarka odpadami” 2-3 września w Gdańsku oraz online


Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz radca prawny z wrocławskiej kancelarii SDZ Legal Schindhelm, omówiła aktualne zmiany w prawie odpadowym ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji jakie one niosą dla instalacji komunalnych.

Spora część spotkania wypełniła tematyka rozwiązania problemów utraty statusu odpadów przez paliwa alternatywne. Różne rozwiązania tej kwestii zaprezentowali: Katarzyna Błachowicz członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Zbigniewa Chlipała przewodniczącego działu Klastra ds. energii z odpadów oraz mecenas Katarzyny Wolny-Tomczyk z Kancelarii ECO LEGAL. Procedura utraty statusu odpadów w Polsce jest teoretycznie możliwa, mówi o tym ustawa o odpadach, wskazując na możliwość uregulowania tego stosownym rozporządzeniem. Jednak na dziś nie ma takich rozporządzeń, co oznacza, że każdy wniosek o uznanie utraty statusu odpadu jest rozpatrywany indywidualnie w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego.

Problem zbierania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji omówiła dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Jest to temat stanowiący wyzwanie dla polskiej gospodarki odpadami. Wdrażając system selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów, nie uwzględniono niedostatecznej wydajności instalacji do ich zagospodarowania. Jednocześnie w tym strumieniu odpadów pokładane są największe nadzieje w zakresie osiągania przez samorządy rosnących poziomów recyklingu.

Została także przedstawiona prezentacja spółki EKOBROKER oraz TUZ TUW na temat ubezpieczeń majątkowych w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej w ramach TUW oraz  ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj