Unieważniono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu pl. Konstytucji 3 Maja z fontannami. Obydwie zgłoszone koncepcje nie spełniały wymagań określonych w Regulaminie – stwierdził sąd konkursowy.

Na ogłoszony w lipcu przez Urząd Miejski w Radomiu konkurs na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania terenu fragmentu Placu Konstytucji 3 Maja z fontannami wpłynęło dwie oferty. Jednak po zapoznaniu się z nadesłanymi koncepcjami oraz werdyktem sądu konkursowego, Prezydent Miasta Radomia unieważnił konkurs.

Jedna z prac konkursowych była niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których ulica Focha jest ciągiem pieszo – jezdnym. Koncepcja, z uwagi na zagospodarowanie zielenią, wyłącza funkcję jezdną ulicy Focha. Naruszone zostały granice terenu objętego konkursem. Koncepcja obejmuje również działkę, która jest terenem prywatnym. W drugiej z koncepcji lokalizacja „Saloniku prasowego – małej gastronomii”, jest niezgodna z zapisami Regulaminu, ponieważ narusza istotnie ustaloną linię zabudowy.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj