Wykaz emisji gazów cieplarnianych sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska za rok 2006, czyli ostatni, dla którego dostępne są kompletne dane, wskazuje, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 0,8 % w porównaniu z rokiem 2005, a w porównaniu z rokiem bazowym (w większości państw – 1990) o 2,7 %.

Dzięki tej redukcji UE-15 stopniowo zbliża się do osiągnięcia celu założonego w Protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu emisji o przynajmniej 8 % w porównaniu z rokiem bazowym.
Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Odnotowany ostatnio spadek emisji wśród państw UE-15 jest zachęcający. Niemniej szybka i pełna realizacja przyjętych lub planowanych środków i założeń politycznych ma kluczowe znaczenie. Państwa członkowskie muszą wzmóc wysiłki w celu ograniczenia emisji.”

Komisarz dodał również: „Nie pomaga wzrost emisji w większości państw UE-12. Kraje te muszą mieć na uwadze, że sukcesy z przeszłości nie wystarczą. Nasze cele dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 są wspólne dla całej UE-27, dlatego od wszystkich państw członkowskich będziemy oczekiwali ciągłych wysiłków w dążeniu do ich osiągnięcia.”

Uniezależnienie emisji od wzrostu gospodarczego

Spadek emisji w UE-15 o 0,8 % w latach 2005-2006 został osiągnięty równolegle ze wzrostem PKB w tym okresie o 2,8 %, co oznacza, że Unia dokonała dalszych postępów w dziedzinie oddzielenia emisji od wzrostu gospodarczego. Główne przyczyny spadku emisji, wynoszącego 34,9 mln ton równoważnika CO2, to cieplejsza pogoda, spadek produkcji kwasu azotowego powodującego emisje tlenku azotu, oraz wprowadzenie nowych technik redukcji emisji tlenku azotu powstającego przy produkcji kwasu adypinowego.

Emisje w całej UE-27 spadły w 2006 r. o 0,3 % – czyli 10,8 % poniżej poziomu z roku bazowego (który dla niektórych państw członkowskich jest inny niż 1990) i 7,7 % poniżej poziomu z roku 1990. Spadek wynoszący 14 mln ton równoważnika CO2 można przypisać zmniejszeniu produkcji kwasu azotowego, zmniejszeniu [emisji pochodzących z] produkcji substancji chemicznych we Francji i na Węgrzech oraz ogólnemu spadkowi wykorzystania paliw gazowych i płynnych w gospodarstwach domowych.

Ciągły wzrost emisji z transportu

Dane z 2006 r. potwierdzają ciągły spadek emisji z sektorów rolnictwa i odpadów w odniesieniu do UE-15. Emisje z sektora energii uległy w ostatnich latach stabilizacji, a emisje z przemysłu wytwórczego wykazują niewielki spadek. Emisje z transportu natomiast ciągle wzrastają i stanowią powód do obaw.

Tendencje w UE-27 są podobne jak w UE-15, z wyjątkiem procesów przemysłowych, gdzie odnotowano niewielki wzrost emisji.

Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska i przedłożone Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

źródło: Komisja Europejska w oparciu o informacje Europejskiej Agencji Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj