Prezydent Gdańska odebrał z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego decyzję o dofinansowaniu czterech gdańskich projektów rewitalizacyjnych.

Miasto Gdańsk opracowało cztery projekty rewitalizacyjne dla dzielnic: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Projekty zgłoszone zostały do konkursu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 3.2.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne. Efekt – wszystkie projekty uzyskały unijne dofinansowanie, a to oznacza, że cztery gdańskie dzielnice czekają rychłe zmiany.

– Gdańskie projekty uzyskały dofinansowanie, ponieważ są bardzo dobre – uzasadnił decyzję przyznania dotacji na ich realizację marszałek Mieczysław Struk. Gdańsk ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, na realizację projektów otrzymał ok. 43 mln zł. Ponadto projekty będą dodatkowo zasilane oszczędnościami finansowymi, które będą sukcesywnie pojawiać się po przetargach ogłaszanych dla zadań określonych w projektach rewitalizacyjnych Gdańska i innych gmin.

Gdańskie projekty rewitalizacyjne:

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach projektu, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna i nadziemna, w zakresie wykonania nowej nawierzchni większości ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej i budowy aktywnego systemu odprowadzającego wody opadowe i gruntowe. Ponadto planuje się uzupełnienie i rewaloryzację zieleni oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Projekt obejmie następujące ulice: Łąkową (od Podwala Przedmiejskiego do ul. Wróblej), ul. Wróblą, Dolną, Kieturakisa, Śluza, Kurzą oraz Toruńską (od Wróblej do mostu na rzece Nowej Motławie). Rewitalizacja obejmie też przebudowę elementów budynków bezpośrednio przylegających do pasów drogowych, a także remont, adaptację i przebudowę budynków przeznaczonych do realizacji zadań społecznych i kulturalnych. Ponadto prowadzone będą działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Planowany koszt realizacji:42, 2 mln zł, dofinansowanie wyniesie około 6,5 mln zł.

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. W ramach działań inwestycyjnych nastąpi przebudowa i modernizacja ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych: Grażyny, Konrada Wallenroda i Aldony (wszystkie na odcinkach od ul. Wajdeloty do Potoku Strzyża) wraz z infrastrukturą techniczną i budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Ponadto planowana jest przebudowa elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych. Oprócz działań inwestycyjnych planowana jest organizacja działań, mających na celu zminimalizowanie zróżnicowania (ekonomicznego, społecznego, edukacyjnego) występującego wśród mieszkańców dzielnicy. Służyć temu będzie przede wszystkim aktywizacja społeczna całej dzielnicy, prowadzona głównie przez organizację pozarządową oraz gdański MOPS. Działania te mają prowadzić do zmiany postaw mieszkańców oraz podniesienia jakości życia w dzielnicy. Obszar projektu ograniczony jest ulicami: Kościuszki, Al. Legionów, placem Komorowskiego, ul. Wyspiańskiego i terenami kolejowym. Planowany koszt realizacji: 20,7 mln zł, dofinansowanie wyniesie około 11,3 mln zł.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Celem rewitalizacji społecznej w tej dzielnicy ma być całkowita zmiana jakości życia mieszkańców dzielnicy. Służyć temu ma przede wszystkim aktywizacja społeczna wszystkich mieszkańców dotkniętych różnego rodzaju wykluczeniami. Będzie ona prowadzona głównie przez gdański MOPS oraz organizacje pozarządowe. Program rewitalizacji gospodarczej skierowany będzie do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, często od lat utrzymujących się jedynie ze środków finansowych pochodzących z MOPS lub PUP. Główny nacisk w projekcie gospodarczym położony jest na aktywizację zawodową mieszkańców dzielnicy. Ponadto, remontem kapitalnym objętych zostanie 29 budynków mieszkalnych i przylegających do nich przestrzeni półpublicznych; przebudowane i zmodernizowane zostaną pomieszczenia w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29 i budynku przy ul. Uczniowskiej 22, na potrzeby bazy lokalowej dla realizacji działań społecznych w dzielnicy. Przebudowana i zmodernizowana będzie także większość ulic. Projekt obejmie m.in. ulice: Starowiejską, Antoniego Michny, Suchą, Sielską, Niecałą i fragmenty ulic Stalowej i Szklana Huta. Planowany koszt realizacji: 59, 5mln zł, dofinansowanie wyniesie około 14,3 mln zł.

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Przedsięwzięcia realizowane na obszarze rewitalizowanym Nowego Portu to adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni na potrzeby CSW "Łaźnia" przy ul. Strajku Dokerów 5, na Centrum Aktywizacji Kulturalnej na potrzeby prowadzenia działań artystycznych, kulturalnych i aktywizujacych społeczność lokalną przez CSW Łaźnia oraz organizacje społeczne i mieszkańców dzielnicy. Ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja Placu Ks. Jana Gustkowicza w zakresie m.in.: nowej nawierzchni placu i przestrzeni ulicznych, chodników, zieleni niskiej oraz zaaranżowania placu jako przestrzeni atrakcyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Inwestycje te zwiększą bazę lokalową i przestrzenną dla działań społecznych, kulturalnych i artystycznych. Działania społeczne rozbudują i wzmocnią kapitał społeczny Nowego Portu poprzez aktywizację mieszkańców, zmniejszenie nasilających się problemów społecznych, zwiększenie liczby organizacji pozarządowych działających w dzielnicy, poszerzenie oferty społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej, artystycznej itp. Planowany koszt realizacji; 20, 6 mln zł, dofinansowanie wyniesie około 11,3 mln zł.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj