Rusza pierwszy nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC. W tym naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawcy mogą już składać w trybie ciągłym fiszki (wstępne wnioski) oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach pierwszego naboru w pilotażowym programie priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Budżet pilotażowego naboru wynosi 10 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach pierwszego naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company (ESCO).

– Potrzeby Polski w obszarze inwestycji, które będą służyły modernizacji systemu energetycznego oraz poprawie efektywności energetycznej, są ogromne. Z tego względu istotne jest skuteczne i sprawne wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, który w perspektywie do roku 2030 będzie stanowił jeden z największych instrumentów finansowych. Niezmiernie ważne jest, by środki Funduszu były wykorzystywane we wszystkich obszarach i dla szerokiej gamy przedsięwzięć, które będą przyczyniały się do transformacji energetycznej Polski. Uruchomienie przez Narodowy Fundusz naboru środków dla Programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” jest tego doskonałym przykładem – podsumowuje uruchomiony nabór, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski podkreśla jak istotne jest wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych.

– Skala potrzeb w obszarze efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga, by tradycyjne wsparcie dotacyjne uzupełnić o inne instrumenty finansowe. Służy temu pilotażowy system wsparcia inwestycji w termomodernizację budynków w modelu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) opartych na gwarancji oszczędności energii – powiedział M. Chorowski.

Modernizacje budynków mieszkalnych

Wsparciem w ramach programu objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 proc. w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

W programie wyróżnione zostały trzy standardy usprawnień: usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc. oraz wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego, którego rolę w ramach pierwszego naboru pełnić będzie Krajowa Agencja Poszanowanie Energii (KAPE) Pytania dotyczące wsparcia ze strony Doradcy Energetycznego należy kierować na ten adres mailowy.

– KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Chcemy je wykorzystać wspierając właścicieli budynków w identyfikacji projektów i rozmowach z przedsiębiorstwem ESCO – zapewnia wiceprezes zarządu KAPE Mariola Zmudzińska.

ESCO i FinEERGo-Dom

Warto dodać, że pilotażowy program jest realizowany we współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola ma polegać na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Realizując program wsparcia inwestycji w modelu ESCO Narodowy Fundusz wykorzysta doświadczenia z realizowanego od 2019 r. projektu FinEERGo-Dom, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie innowacji w Unii Europejskiej. Projekt FinEERGo-Dom, w którym poza polskimi ekspertami udział biorą także reprezentanci Austrii, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, zakłada wdrożenie w tych państwach modelu finansowania efektywności energetycznej w oparciu o formułę EPC.

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract – EPC) stanowi nowoczesny sposób finansowania inwestycji wpływających na zmniejszone zużycie energii w budynkach. Umowę EPC jednostka planująca termomodernizację zawiera z Przedsiębiorstwem ESCO, które dostarcza środków poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego. ESCO jest również zaangażowane w utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Czytaj więcej

Skomentuj