Rada Ministrów, 28 lutego 2023 r., przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej, które stanowią kluczowy warunek dla transformacji energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią ważną rolę w utrzymaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej w skali kraju przy wzroście udziału OZE. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne

Inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to zapewni szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

Nawet 6 elektrowni szczytowo-pompowych

Ocenia się, że w Polsce mogłoby powstać sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Wniosek będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej

Skomentuj