1 / 6

Projekt modernizacji ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie udało się zrealizować pół roku przed jego planowanym terminem zakończenia. Zakładany na koniec 2015 r. efekt ekologiczny inwestycji został osiągnięty 20 czerwca 2015 r.

Projekt o łącznej wartości ponad 45,7 mln zł brutto objął modernizację i rozbudowę komór biologicznych wraz z automatyzacją procesu oczyszczania ścieków, budowę nowej stacji dmuchaw, węzła koagulacji odcieków z odwadniania osadów ściekowych oraz nowej pompowni osadu wstępnego i modernizację systemu sterowania oczyszczalni ścieków.

Inwestycja objęta została dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznana kwota wsparcia to 20 503 698 zł, (tj. 57% kosztów kwalifikowanych netto). Ponadto na zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 000 000 zł.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

W ciągłej eksploatacji

Roboty budowlane prowadzone były w warunkach bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. W celu zminimalizowania skutków wyłączania poszczególnych urządzeń objętych rozbudową (modernizacją), mających wpływ na jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika – rzeki Wisłok, zostały podzielone na 2 etapy: modernizacja ciągu biologicznego „A” i modernizacja ciągu biologicznego „B”.

Modernizację obiektu rozpoczęto od ciągu „B”, na którym prace wyburzeniowe i budowlane rozpoczęły się w maju 2014 r. W grudniu 2014 r. został przeprowadzony rozruch mechaniczny i technologiczny przebudowanego ciągu „B” wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak: pompownia pośrednia ścieków i hala dmuchaw. Prace modernizacyjne na ciągu „A” rozpoczęto w styczniu 2015 r. Rozruch mechaniczny i technologiczny przeprowadzono w maju 2015 r., tj. niespełna pół roku przed terminem realizacji kontraktu określonym w umowie z wykonawcą. Zamierzony efekt ekologiczny przewidziany dla rozruchu oczyszczalni został osiągnięty 20 czerwca 2015 r. Uzyskano wtedy parametry ścieków oczyszczonych zgodne z pozwoleniem wodno-prawnym limitującym zawartość azotu do 10 mg i fosforu do 1,0 mg. Termin osiągnięcia ww. efektu ekologicznego w umowie o dofinansowania z POIiŚ określony został na 31 grudnia 2015 r.

Nie tylko część biologiczna

Wcześniej, tj. w latach 2010-2013 przeprowadzono modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków. W ramach prac wykonano modernizację piaskowników, hali krat – w tym ich hermetyzację, a także modernizację zbiornika retencyjnego, osadników wstępnych i wtórnych. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł brutto. Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniósł ponad 56,8 mln zł brutto.

Po sukcesie modernizacyjnym kolejne planowane przedsięwzięcia to budowa suszarni osadów ściekowych. W latach 2015-2017 na terenie oczyszczalni ma powstać mechaniczna suszarnia, z efektem suszenia do poziomu 65%-93% suchej masy, celem dalszego przetwarzania m.in. w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, budowanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Planowana jest także hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego celem likwidacji uciążliwości odorowej oraz modernizacja dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków. Zadania te mają szansę otrzymać wsparcie z Funduszu Spójności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj