W Krakowie są zlokalizowane dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwszy jest położony w południowej części miasta i funkcjonuje w ramach Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej pod nazwą PGOW Barycz. Natomiast drugi znajduje się przy ul. Nowohuckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie i Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych – znany jest pod nazwą Lamusownia. [ARTYKUŁ PROMOCYJNY]

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Krakowie są miejscami, gdzie każdy mieszkaniec miasta może nieodpłatnie oddać odpady problemowe. Zaliczane są do nich odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, tj. farby, lakiery, baterie, świetlówki, gruz i opony, a także surowce wtórne, czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe. Można także zostawić przeterminowane odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, smary, tusze, opakowania po farbach i wiele innych. Z PSZOK-ów mogą skorzystać także przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania lub siedziba firmy znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. – Dostarczane do punktów odpady po zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przewożone są do Zakładu Odpadów Wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem – tłumaczy Krystyna Flak, Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Krakowie. Każdy mieszkaniec Krakowa jednorazowo może pozbyć się do 100 kg zbędnych przedmiotów, do 20 kg odpadów niebezpiecznych i do 15 l odpadów ciekłych – odpady tego samego rodzaju może dostarczyć dwa razy w miesiącu.

PGOW Barycz

Pierwszy krakowski PSZOK znajduje się na terenie sortowni odpadów Barycz w hali magazynowej. W wydzielonej części, którą usytuowano poniżej poziomu hali, z odrębnym wjazdem i wyjazdem, na wybetonowanej posadzce ustawione są kontenery na poszczególne rodzaje odpadów, tj. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dywany i wykładziny, opony oraz ceramikę sanitarną. Natomiast pod nadzorem pracownika przyjmowane są odpady niebezpieczne. – Tego typu odpady przechowuje się w odpowiednich pojemnikach, opisanych nazwą i kodem. Kształt i wielkość pojemników dobrane są odpowiednio do każdego rodzaju odpadu niebezpiecznego – mówi Krystyna Flak. Tutaj także umieszczone są sorbenty w różnej postaci, przygotowane na wypadek rozlania się płynów zawartych w odpadach lub stosowane w razie jakiejkolwiek awarii. PGOW Barycz otwarty jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00.

Wyspa zieleni

Lamusownia, drugi z krakowskich PSZOK-ów, usytuowany jest niemal w centrum miasta. Punkt składa się z zadaszonego podjazdu rozładowczego, portierni z wagą samochodową, budynku administracyjno- socjalnego z wydzielonym magazynem odpadów niebezpiecznych, utwardzonego placu pod kontenery wraz z drogami manewrowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Obszar użytkowy Lamusowni został podzielony na dwa poziomy. Na niższym zostały umieszczone kontenery na odpady oraz osobne pomieszczenia, gdzie przyjmowane są i przechowywane odpady niebezpieczne. – Magazyn do gromadzenia i składowania odpadów niebezpiecznych jest pomieszczeniem zamkniętym, ze szczelną, utwardzoną posadzką z kratkami ściekowymi, odprowadzającymi ścieki do wewnętrznej kanalizacji. To właśnie szczelne podłoże i własny, zamknięty system kanalizacji zabezpieczają glebę przed szkodliwymi związkami chemicznymi – wyjaśnia Krystyna Flak. Na wyposażeniu magazynu znajdują się sorbenty jako specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej, które służą do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń. Ponadto pomieszczenie jest wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej. Natomiast z wyższego poziomu użytkownicy mogą wyrzucać posegregowane odpady do ustawionych poniżej pojemników i kontenerów. Są one opisane nazwą i kodem odpadów. Wszystkie zostały dostosowane do charakteru odpadów. Pojemniki na odpady płynne umieszczono w wannach wychwytowych na odcieki. Lamusownia nie jest zwykłym PSZOK-iem. Dużą zaletę tego punktu stanowi ciekawe zagospodarowanie terenu. Dzięki posadzonym drzewom i krzewom wokół placu manewrowego stworzono „wyspę zieleni”, która podkreśla znaczenie ochrony i dbałości o środowisko. Lamusownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 7.30 do 15.30. Oba PSZOK-i to instalacje służące prawidłowemu zarządzaniu odpadami, a jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wynikające z doświadczeń wielu europejskich krajów, szczególnie dbających o ochronę środowiska, takich jak choćby Norwegia. Stacjonarne punkty to jednak nie jedyny element selektywnej zbiórki odpadów. Uzupełnieniem jest mobilny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach programu ELEKTROBRYGADA NA TELEFON. – Program został wprowadzony w maju 2014 r. Elektroodpady, tj. ZSEiE, są odbierane bezpośrednio od mieszkańców po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru – mówi Krystyna Flak.

Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj