Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Wcześniej w głosowaniach senatorowie poparli ok. 80 poprawek.

Jedna z poprawek wprowadzonych do ustawy przez Senat przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Kolejna z przyjętych przez Senat poprawek mówi m. in., że przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych – spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniej niż o 15 proc., w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, po 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, lub nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z tą poprawką, pracownikowi przysługują od przedsiębiorcy finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia, w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oraz finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 25 proc. dotychczasowego wynagrodzenia.

Zgodnie z tą poprawką, w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników: wykonujących pracę w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia koronawirusa, objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wskazano tam także, że przedsiębiorca, musi spełniać określone kryteria – m. in. nie zalegać w regulowaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Inna poprawka z kilkudziesięciu przyjętych przez izbę wyższą zakłada, że do osób prowadzących działalność agroturystyczną stosuje się Prawo przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Skomentuj