Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną. Posłowie określili również cele ograniczenia emisji CO2 przez samochody.
 
Przegląd systemu handlu emisjami ETS
 
Nowe prawo ma na celu ograniczenie emisji o 21% w porównaniu do poziomów z roku 2005. Dyrektywa przyjęta w grudniu ubiegłego roku, wprowadza ogólną zasadę, że po 2013 roku wszystkie uprawnienia dla sektora produkcji energii elektrycznej musiały być kupowane w drodze aukcji. W drodze wyjątku, nowe państwa członkowskie, w tym Polska, uzyskają do 70% uprawnień bezpłatnie w roku 2013. Dopiero od roku 2020 wszystkie uprawnienia podlegać będą obowiązkowej sprzedaży w drodze aukcji. ETS obejmuje takie gałęzie przemysłu, jak wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja paliw i niektórych materiałów budowlanych, produkcja i przetwarzanie szkła, cementu, żelaza i innych  rud metali oraz przemysł papierniczy.
 
Wspólny wysiłek na rzecz redukcji emisji
 
Decyzja w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku obejmuje inne, sektory, nie objęte systemem ETS, takie jak transport, budownictwo, usługi, mniejsze instalacje przemysłowe, rolnictwo oraz sektor odpadów. Obecnie sektory te odpowiadają za 60% wszystkich emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W latach 2013-2020 powinno dojść do ograniczenia emisji o 10%, co pozwoli osiągnąć ogólny cel ograniczenia emisji CO2 o 20% do roku 2020. Decyzja o wspólnym podejmowaniu wysiłku w celu ograniczania emisji jest pierwszym tego rodzaju porozumieniem na świecie.
 
Przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
 
Ta dyrektywa ma na celu promowanie najnowszych technologii w zakresie przechwytywania i bezpiecznego składowania pod ziemią dwutlenku węgla (CCS), jako kolejnego środka ograniczającego emisje szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Posłowie zapewnili w negocjacjach, że odpowiednie środki pozyskane ze sprzedaży 300 milionów uprawnień do emisji przekazane zostaną na sfinansowanie kilkunastu projektów demonstracyjnych na terenie UE. 
 
20% energii ze źródeł odnawialnych
 
Celem nowych przepisów jest zapewnienie 20% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii. Dyrektywa określa cele krajowe dla poszczególnych państw członkowskich. Dyrektywa obejmuje swym zakresem trzy sektory gospodarki – produkcję energii elektrycznej, ciepłownictwo oraz transport. Państwa członkowskie same decydują o tym, jaki udział będą mieć poszczególne sektory w osiągnięciu ogólnego celu 20% udziału, ale sugeruje się, aby państwa członkowskie zapewniły 10% udział energii odnawialnej w sektorze transportowym do roku 2020.

źródło: europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj